Privacy

Algemene voorwaarden ESKOFIN BVBA

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en prestaties van de beroepsbeoefenaar. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.  Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de cliënt. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt steeds uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2. Opdracht
2.1. De overeenkomst tot het leveren van diensten tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt komt tot stand, hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar de opdrachtbrief, behoorlijk ondertekend door de cliënt, ontvangt, hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de diensten op verzoek van de cliënt indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.  2.2. Een opdracht wordt als aanvaard beschouwd van zodra de beroepsbeoefenaar deze schriftelijk heeft bevestigd en/of de uitvoering van de opdracht heeft aangevat.

Artikel 3. Duur en opzegging van de overeenkomst
3.1 Recurrente opdrachten
3.1.1. Definitie
Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegenbepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.
3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst
Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:
  • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,
  • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden.
Deze termijn kan, naar keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.
Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.
Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.
3.2. Niet-recurrente opdrachten
3.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.
3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst
Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.
Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

  • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
  • alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. De beroepsbeoefenaar voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, ter goeder trouw en volgens de vigerende wetgeving. De diensten zullen met zorg uitgevoerd worden gebaseerd op de informatie die door de cliënt aan de beroepsbeoefenaar wordt gegeven.
4.2. De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid.  Indien dergelijke wijziging of uitbreiding resulteert in bijkomend werk, zal de beroepsbeoefenaar de cliënt hierover inlichten.   Desgevallend zullen bijkomende vergoedingen en kosten aangerekend kunnen worden aan de cliënt.  
4.3. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend voor de beroepsbeoefenaar.  Een overschrijding van deze termijn kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

Artikel 5.  Informatieverstrekking door de cliënt
5.1. De cliënt verbindt er zich toe om al het nodige te doen om alle gegevens waarvan de beroepsbeoefenaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken aan de beroepsbeoefenaar. De door de beroepsbeoefenaar gevraagde stukken zullen op eerste verzoek verschaft worden door de cliënt.
5.2. In het geval de opdracht geheel of gedeeltelijk bestaat uit het opmaken van Btw aangiftes, dienen alle nodige stukken hiertoe door de cliënt uiterlijk tegen de 10de dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft (hetzij tegen uiterlijk 10.01, 10.04, 10.07 en 10.10) overgemaakt te worden aan de beroepsbeoefenaar.  Eventuele schade voor de cliënt als gevolg van niet (tijdig) verstrekken van deze gegevens, zal in geen geval verhaald kunnen worden op de beroepsbeoefenaar.
5.3. De cliënt bevestigt en verklaart uitdrukkelijk dat alle stukken die aan de beroepsbeoefenaar overhandigd worden, waarheidsgetrouw zijn. Indien de beroepsbeoefenaar schade zou lijden door het aanwenden van valse stukken die hem door de cliënt overhandigd zijn, is de cliënt gehouden deze schade integraal te vergoeden.
5.4. De beroepsbeoefenaar dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de door de cliënt aangeleverde gegevens en documenten niet te verifiëren. De cliënt zal de beroepsbeoefenaar bovendien informeren over elk gegeven of over elke ontwikkeling die te zijner kennis komt en die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de prestaties door de beroepsbeoefenaar.

Artikel 6. Betaling
6.1. Alle ereloonstaten van de beroepsbeoefenaar zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12 % per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
6.2. Het bedrag van een factuur die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% ten titel van schadebeding en met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de cliënt.
6.3. De weigering een dienst te betalen geeft aan de beroepsbeoefenaar het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de prestaties stop te zetten. De beroepsbeoefenaar behoudt zich tevens het recht voor om geen verdere prestaties te leveren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan worden. Eventuele boetes en/of intresten ingevolge het niet verlenen van deze prestaties zullen in dit geval niet verhaald kunnen worden op de beroepsbeoefenaar.
6.4. Ingeval van wederkerende prestaties (zoals Btw aangiften, …), behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor om per kwartaal provisies te vorderen van de cliënt.  Deze provisies dienen op eerste verzoek voldaan te worden, bij gebreke hieraan kan de beroepsbeoefenaar afzien van de opdracht, zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd zal zijn aan de cliënt.
6.5. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

Artikel 7. Verbod tot afwerving
Tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden vanaf de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, verbindt de cliënt zich er toe geen personeelslid of zelfstandig medewerker van de beroepsbeoefenaar rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van De beroepsbeoefenaar. De overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een éénmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van € 15.000.  Eenzelfde schadevergoeding is verschuldigd door de cliënt die, met de bedoeling dit verbod te omzeilen, op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
De beroepsbeoefenaar zal de informatie die hij van de cliënt verkrijgt voor de uitvoering van de diensten als vertrouwelijk behandelen zoals voorgeschreven door de regelgeving en het beroepsgeheim toepasselijk op erkende boekhouders.  Deze clausule zal de beroepsbeoefenaar evenwel niet verbieden om informatie openbaar te maken indien dit vereist is of toegelaten is overeenkomstig de wettelijke of professionele reglementeringen, o.a. in tuchtrechtelijke, burgerlijke of strafrechtelijke zaken, in het kader van de anti-witwaswetgeving of ingevolge de wetgeving inzake de continuïteit van ondernemingen.

Artikel 9. Klachten
9.1. Eventuele klachten i.v.m. de uitgevoerde diensten en/of i.v.m. de factuur, dienen binnen de acht dagen en per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan de beroepsbeoefenaar.  
9.2. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat de beroepsbeoefenaar de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.
9.3. Het formuleren van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn contractuele betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar, als boekhouder, is beperkt tot de verantwoordelijkheden die haar worden opgelegd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
10.2. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar kan enkel aan de orde zijn voor zover de cliënt bewijst dat de beroepsbeoefenaar een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, in geval van opzet, of indien de beroepsbeoefenaar nagelaten heeft een verbintenis die één van de voornaamste prestaties vormt, uit te voeren.  De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is verder beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de cliënt effectief heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van de verwachte winst, kapitaal enz…
10.3. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is alleszins beperkt tot het bedrag dat onder dekking van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid valt en effectief door de verzekeraar wordt uitbetaald. De beroepsbeoefenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeacht de aard ervan, die het gevolg is van het niet en/of niet-tijdig overmaken van gegevens door de cliënt of het verkrijgen van onvolledige of onjuiste gegevens. 
10.4. Indien, om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekering van de beroepsbeoefenaar niet gehouden is om dekking te verlenen, is alle aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar uit welke hoofde ook en ongeacht haar juridische grondslag, beperkt tot één maal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon.  Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficient toegepast op de bedragen van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van het opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.   Deze beperking geldt niet wanneer de beroepsbeoefenaar  een fout heeft gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schade.”

Artikel 11. Betwistingen
Op elke overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en haar cliënt is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.  Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en haar cliënten zullen uitsluitend berecht worden door de Rechtbanken van het Arrondissement Gent.