Privacy Policy - Eskofin

Privacy Policy

Eskofin bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eskofin bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zicht mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Eskofin boekhoudkantoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Eskofin bvba 
Admiraalstraat 44 
9070 Destelbergen 
info@eskofin.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Eskofin verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Het vervullen van formaliteiten inzake boekhouding en fiscaliteit, zoals: 
  o Aanvraag KBO 
  o Formulieren BTW (604A) 
  o Doorvoeren van administratieve wijzigingen
  o Opmaak opdrachtbrief 
  o Indienen BTW-aangiftes 
  o Indienen aangifte personenbelasting 
  o Indienen aangifte bedrijfsvoorheffing 
  o Indienen aangifte Intracommunautaire 
  o Antiwitwaswetgeving 
  o Voorafbetalingen 
  o Communicatie overheidsdiensten (MinFin) 
  o Communicatie Codabox 
  o Communicatie Tax on Web 
  o Communicatie Sociale Kas 
  o Algemene boekhouding 
 • Algemene communicatie en facturatie Eskofin 
 • Het versturen van nieuwsbrieven/tevredenheidsenquêtes 

Voor de bovenstaande doelstellingen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen – verzamelen – verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, , taal (naam, voornaam, geboortedatum en nationaal nummer van partner en/of kinderen ten laste).
 • BTW-nummer 
 • Rijksregisternummer 
 • Bankrekeningnummer 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden, waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...); 
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (marketing). 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (aan andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven, welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

Wijziging privacy statement 

Eskofin kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.