Contacteer ons

Privacyvoorwaarden

Eskofin bv hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.  

 In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met die gegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eskofin bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We zorgen er altijd voor dat:

 • we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • we om je uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;  
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten tegenover je persoonsgegevens, dat we je daarop willen wijzen en dat we je rechten respecteren. 

Als Eskofin boekhoudkantoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  

Mocht je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebben hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:  

Eskofin bv

Dendermondesteenweg 530 bus 101

9070 Destelbergen  

info@eskofin.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Eskofin verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Het vervullen van formaliteiten inzake boekhouding en fiscaliteit, zoals: 

o Aanvraag KBO
o Formulieren btw (604A)
o Doorvoeren van administratieve wijzigingen
o Opmaak opdrachtbrief 
o Indienen btw-aangiftes 
o Indienen aangifte personenbelasting 
o Indienen aangifte bedrijfsvoorheffing 
o Indienen aangifte Intracommunautaire 
o Antiwitwaswetgeving 
o Voorafbetalingen 
o Communicatie overheidsdiensten (MinFin) 
o Communicatie Codabox 
o Communicatie Tax-on-web 
o Communicatie Sociale Kas 
o Algemene boekhouding 

 • Algemene communicatie en facturatie Eskofin
 • Het versturen van nieuwsbrieven/tevredenheidsenquĂȘtes 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, taal en naam, voornaam, geboortedatum en nationaal nummer van partner en/of kinderen ten laste. 
 • Btw-nummer  
 • Rijksregisternummer  
 • Bankrekeningnummer 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  

Verstrekking aan derden  

De gegevens die je ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken we gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);  
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);  
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (marketing). 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maken wij in onze verwerkersovereenkomsten uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (aan andere partijen verstrekken), tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Jouw rechten over je gegevens 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Eerder in dit privacystatement vind je daarvoor onze contactgegevens. Ook beschik je over het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan die verzoeken. 

Klachten  

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem hierover dan rechtstreeks contact op met ons.

Wijziging privacystatement  

We behouden ons bij Eskofin het recht voor om ons privacystatement te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.